1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/1 (ทวิ)     รหัสกลุ่ม 60211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021111005     นางสาวอินทิราทร  แดงโรจน์                                           
  2     6021111009     นายสิโรดม  รัตนพันธ์                                           
  3     6021111012     นางสาวสุภาพร  ขันทอง                                           
  4     6021111013     นายส่องแสง  สินนันโน                                           
  5     6021111014     นายบัญชา  ม่วงเรือง                                           
  6     6021111019     นายภาณุวัฒน์  ดีประดิษฐ์                                           
  7     6021111023     นายอภิศักดิ์  พวงทอง                                           
  8     6021111027     นายนครินทร์  นาคบัว                                           
  9     6021111041     นายวรปัญญา  วรชินา                                           
  10     6021111049     นางสาวดวงฤทัย  พูลเหลือ                                           
  11     6021111050     นายกิตติพงศ์  ครุฑฉ่ำ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน