1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/1 (ทวิ)     รหัสกลุ่ม 60211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021111002    นางสาวสิริวิมล  เอี่ยมชู                                           
  2     6021111005    นางสาวอินทิราทร  แดงโรจน์                                           
  3     6021111006    นางสาวชนิภรณ์  หมื่นกล้า                                           
  4     6021111007    นายชัยธวัช  กิจธร                                           
  5     6021111009    นายสิโรดม  รัตนพันธ์                                           
  6     6021111010    นายมณฑล  แย้มแจ่ม                                           
  7     6021111011    นายภูตะวัน  พัดคำ                                           
  8     6021111012    นางสาวสุภาพร  ขันทอง                                           
  9     6021111013    นายส่องแสง  สินนันโน                                           
  10     6021111014    นายบัญชา  ม่วงเรือง                                           
  11     6021111018    นางสาวพวงผกา  บุตรศรี                                           
  12     6021111019    นายภาณุวัฒน์  ดีประดิษฐ์                                           
  13     6021111041    นายวรปัญญา  วรชินา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน