1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/1 (ทวิ)     รหัสกลุ่ม 60211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021111002    นางสาวสิริวิมล  เอี่ยมชู                                           
  2     6021111005    นางสาวอินทิราทร  แดงโรจน์                                           
  3     6021111006    นางสาวชนิภรณ์  หมื่นกล้า                                           
  4     6021111007    นายชัยธวัช  กิจธร                                           
  5     6021111009    นายสิโรดม  รัตนพันธ์                                           
  6     6021111010    นายมณฑล  แย้มแจ่ม                                           
  7     6021111011    นายภูตะวัน  พัดคำ                                           
  8     6021111012    นางสาวสุภาพร  ขันทอง                                           
  9     6021111013    นายส่องแสง  สินนันโน                                           
  10     6021111014    นายบัญชา  ม่วงเรือง                                           
  11     6021111018    นางสาวพวงผกา  บุตรศรี                                           
  12     6021111019    นายภาณุวัฒน์  ดีประดิษฐ์                                           
  13     6021111021    นางสาวนวพร  พวงแย้ม                                           
  14     6021111023    นายอภิศักดิ์  พวงทอง                                           
  15     6021111024    นายกอบชัย  ดอนจิ๋วไพร                                           
  16     6021111027    นายนครินทร์  นาคบัว                                           
  17     6021111035    นายจีรศักดิ์  วรรณยุทธ                                           
  18     6021111039    นายปาพจน์  พุ่มพุก                                           
  19     6021111040    นายสราวุฒิ  ทองประดิษฐ์                                           
  20     6021111041    นายวรปัญญา  วรชินา                                           
  21     6021111048    นางสาววรัญญา  ขาวจันทร์                                           
  22     6021111049    นางสาวดวงฤทัย  พูลเหลือ                                           
  23     6021111050    นายกิตติพงศ์  ครุฑฉ่ำ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน