1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 60210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสกสรร แก้วสุข    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021060023     นายปวริศ  บุญประสิทธิ์                                           
  2     6021060024     นายวัชรากร  ช้างสาร                                           
  3     6021060030     นางสาวศิรประภา  ธรรมเพียร                                           
  4     6021060031     นายอภินันท์  พุ่มพุทรา                                           
  5     6021060034     นางสาวทัศนีย์  ดีอ้น                                           
  6     6021060036     นายกรกฏ  อุทะกัง                                           
  7     6021060037     นายธนพล  กล่ำเคลือ                                           
  8     6021060038     นางสาวพรพรรณ  บุญทัต                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน