1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/1     รหัสกลุ่ม 60210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021060002     นายสิทธิเดช  เมืองสอาด                                           
  2     6021060004     นางสาวมนทกานติ์  พุดขุนทด                                           
  3     6021060005     นายสถาพร  มีเทียน                                           
  4     6021060008     นายจักรกฤษฎ์  ม่วงสกุล                                           
  5     6021060009     นายปริญญา  ระนาดแก้ว                                           
  6     6021060012     นายนฤดม  เสมา                                           
  7     6021060013     นายณัฐนันท์  ปานเก่า                                           
  8     6021060017     นางสาวโสรญา  ขวดจันทร์                                           
  9     6021060019     นายธรรณกรณ์  เที่ยงไธสง                                           
  10     6021060047     นางสาวสุดารัตน์  สีจันมาก                                           
  11     6021060048     นางสาวกชกร  จีหนู                                           
  12     6021060049     นางสาวรุ่งทิพย์  คงสระบุตร                                           
  13     6021060051     นางสาวกนกทิพย์  หลำผึ้ง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน