1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/1     รหัสกลุ่ม 60210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุพัฒน์ เจียนรุ่งแสง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021060001    นางสาวปนัสยา  วงศ์เขียว                                           
  2     6021060002    นายสิทธิเดช  เมืองสอาด                                           
  3     6021060004    นางสาวมนทกานติ์  พุดขุนทด                                           
  4     6021060005    นายสถาพร  มีเทียน                                           
  5     6021060006    นายธีรภัทร  ส้มแก้ว                                           
  6     6021060008    นายจักรกฤษฎ์  ม่วงสกุล                                           
  7     6021060009    นายปริญญา  ระนาดแก้ว                                           
  8     6021060010    นางสาวอัญกร  รักเกตุกิจ                                           
  9     6021060012    นายนฤดม  เสมา                                           
  10     6021060013    นายณัฐนันท์  ปานเก่า                                           
  11     6021060017    นางสาวโสรญา  ขวดจันทร์                                           
  12     6021060018    นางสาวปภาวรินทร์  โพธิ์บ่าย                                           
  13     6021060019    นายธรรณกรณ์  เที่ยงไธสง                                           
  14     6021060047    นางสาวสุดารัตน์  สีจันมาก                                           
  15     6021060048    นางสาวกชกร  จีหนู                                           
  16     6021060049    นางสาวรุ่งทิพย์  คงสระบุตร                                           
  17     6021060051    นางสาวกนกทิพย์  หลำผึ้ง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน