1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/2     รหัสกลุ่ม 60210502     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอนุกูล เชื้อน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021050021     นางสาวกฤษณา  สุขกิจ                                           
  2     6021050026     นางสาวฐิติพร  ทองวิเศษ                                           
  3     6021050027     นางสาวลภัสรดา  มากสิงห์                                           
  4     6021050033     นางสาวพัชรีวรรณ  กริมเขียว                                           
  5     6021050034     นางสาวภัทรพร  หวลลำพึง                                           
  6     6021050037     นางสาวปัทมาวรรณ  ดีโบย                                           
  7     6021050039     นายธนัญชัย  ปั้นมูล                                           
  8     6021050040     นางสาววิภา  นาคสังข์                                           
  9     6021050054     นายธรรมนูญ  สูงงาม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน