1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/2     รหัสกลุ่ม 60210502     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอนุกูล เชื้อน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021050021     นางสาวกฤษณา  สุขกิจ                                           
  2     6021050026     นางสาวฐิติพร  ทองวิเศษ                                           
  3     6021050027     นางสาวลภัสรดา  มากสิงห์                                           
  4     6021050029     นายสัจจธีร์  อินทะยัง                                           
  5     6021050030     นายสรธัญ  สันตเลขวงค์                                           
  6     6021050031     นางสาวรักษิณา  ปานบุตร                                           
  7     6021050032     นายอัฐธพล  มีมาก                                           
  8     6021050033     นางสาวพัชรีวรรณ  กริมเขียว                                           
  9     6021050034     นางสาวภัทรพร  หวลลำพึง                                           
  10     6021050037     นางสาวปัทมาวรรณ  ดีโบย                                           
  11     6021050039     นายธนัญชัย  ปั้นมูล                                           
  12     6021050040     นางสาววิภา  นาคสังข์                                           
  13     6021050048     นายอิงครัต  บุญเปล่ง                                           
  14     6021050049     นายธีรพัทธ์  กองแก้ว                                           
  15     6021050052     นายศิรสิทธิ์  อัตตะเปโม                                           
  16     6021050053     นายฉัตรชัย  เข็มแหลม                                           
  17     6021050054     นายธรรมนูญ  สูงงาม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน