1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.3/2     รหัสกลุ่ม 60210502     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอนุกูล เชื้อน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021050021    นางสาวกฤษณา  สุขกิจ                                           
  2     6021050026    นางสาวฐิติพร  ทองวิเศษ                                           
  3     6021050027    นางสาวลภัสรดา  มากสิงห์                                           
  4     6021050029    นายสัจจธีร์  อินทะยัง                                           
  5     6021050030    นายสรธัญ  สันตเลขวงค์                                           
  6     6021050031    นางสาวรักษิณา  ปานบุตร                                           
  7     6021050032    นายอัฐธพล  มีมาก                                           
  8     6021050033    นางสาวพัชรีวรรณ  กริมเขียว                                           
  9     6021050034    นางสาวภัทรพร  หวลลำพึง                                           
  10     6021050037    นางสาวปัทมาวรรณ  ดีโบย                                           
  11     6021050039    นายธนัญชัย  ปั้นมูล                                           
  12     6021050040    นางสาววิภา  นาคสังข์                                           
  13     6021050048    นายอิงครัต  บุญเปล่ง                                           
  14     6021050049    นายธีรพัทธ์  กองแก้ว                                           
  15     6021050052    นายศิรสิทธิ์  อัตตะเปโม                                           
  16     6021050053    นายฉัตรชัย  เข็มแหลม                                           
  17     6021050054    นายธรรมนูญ  สูงงาม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน