1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/4     รหัสกลุ่ม 60210404     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายยุทธกร ไชยสิงห์ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021040061     นายษตานันท์  ชุ่มมงคล                                           
  2     6021040062     นายอานนท์  คุ้มเขตต์                                           
  3     6021040069     นายปิยะชาติ  ประเสริฐปั้น                                           
  4     6021040070     นายณภัทร  พุ่มจำปา                                           
  5     6021040072     นายธีรศักดิ์  แสนนวล                                           
  6     6021040074     นายวีรภัทร  กลิ่นเกษร                                           
  7     6021040077     นายกฤษกร  วงษ์สวรรค์                                           
  8     6021040081     นางสาวเมธาวี  บานชื่น                                           
  9     6021040082     นางสาวศิตา  โอรักษ์                                           
  10     6021040083     นางสาวศรัญญา  ชัยศรีบุญเรือง                                           
  11     6021040092     นางสาวธัญชนก  บุญธรรม                                           
  12     6021040100     นายปฏิภาณ  โพธิ์เอี่ยม                                           
  13     6021040124     นายศรัณยวรรษ  ขำโคม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน