1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/4     รหัสกลุ่ม 60210404     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายยุทธกร ไชยสิงห์ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021040061    นายษตานันท์  ชุ่มมงคล                                           
  2     6021040062    นายอานนท์  คุ้มเขตต์                                           
  3     6021040064    นายองอาจ  แก้วเกิด                                           
  4     6021040066    นายธีรภัทร  โพธิ์ยา                                           
  5     6021040067    นายภาณุ  ถีระแก้ว                                           
  6     6021040069    นายปิยะชาติ  ประเสริฐปั้น                                           
  7     6021040070    นายณภัทร  พุ่มจำปา                                           
  8     6021040072    นายธีรศักดิ์  แสนนวล                                           
  9     6021040073    นายอนาวิล  ศักดิ์เดช                                           
  10     6021040074    นายวีรภัทร  กลิ่นเกษร                                           
  11     6021040077    นายกฤษกร  วงษ์สวรรค์                                           
  12     6021040081    นางสาวเมธาวี  บานชื่น                                           
  13     6021040082    นางสาวศิตา  โอรักษ์                                           
  14     6021040083    นางสาวศรัญญา  ชัยศรีบุญเรือง                                           
  15     6021040085    นายบุณยกร  คำวิชิต                                           
  16     6021040088    นายนันทนนท์  ผลกานนท์                                           
  17     6021040089    นายสิทธิพล  ผลดก                                           
  18     6021040090    นายธนกฤต  ปานศิลา                                           
  19     6021040092    นางสาวธัญชนก  บุญธรรม                                           
  20     6021040100    นายปฏิภาณ  โพธิ์เอี่ยม                                           
  21     6021040124    นายศรัณยวรรษ  ขำโคม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน