1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.3/3     รหัสกลุ่ม 60210203     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอุดมศักดิ์ คงมั่น    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021020041    นางสาวรัตนวลี  ยืนวงษ์                                           
  2     6021020042    นายพันธวัช  โพธิ                                           
  3     6021020043    นางสาวปณิกกา  มุขพรหม                                           
  4     6021020044    นายธนกร  พุ่มจำปา                                           
  5     6021020047    นายอัครชัย  ลอยเลี้ยง                                           
  6     6021020048    นายพลกฤษณ์  บุญเวียง                                           
  7     6021020049    นายสิรวิชญ์  เซ่งเซียน                                           
  8     6021020050    นายคณาธิป  ณรงค์เปลี่ยน                                           
  9     6021020053    นายชวัลนัทธ์  ยินดีผลเจริญ                                           
  10     6021020054    นายสุรภาณุพงษ์  จันทร์งาม                                           
  11     6021020055    นายเสรี  ปานทองคำ                                           
  12     6021020056    นายปัญจพร  พึ่งประยูร                                           
  13     6021020058    นายธงชัย  ดีประสิทธิ์                                           
  14     6021020059    นายกษิดิ์เดช  มาลัยสุริยา                                           
  15     6021020060    นายภาคภูมิ  นุชภู่                                           
  16     6021020101    นางสาวณัฐกมล  แหกาวี                                           
  17     6021020103    นายอรรถพล  ประทุม                                           
  18     6021020105    นายรัชชานนท์  โพธิ์แป้น                                           
  19     6021020107    นางสาวศศิประภา  ลาภสาร                                           
  20     6021020120    นายธีรภัทร  สีธูป                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน