1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/4     รหัสกลุ่ม 60210104     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสง่า ทิพหมึก    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021010063     นายนวฤทธิ์   ลอยเกตุ                                           
  2     6021010065     นายศิวกร  ต่ายจิ๋ว                                           
  3     6021010066     นายจักรกฤษฎ์  จันที                                           
  4     6021010067     นายปารเมศ  ทองหมี                                           
  5     6021010068     นายเมธี  กลิ่นเทียน                                           
  6     6021010080     นายณัฐพล  บุญมา                                           
  7     6021010131     นายฮัดซัน  ตะเภาทอง                                           
  8     6021010133     นายภานุพงศ์  เเน่พิมาย                                           
  9     6021010134     นายศุภฤทธิ์  จำปานาค                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน