1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.3/1     รหัสกลุ่ม 59220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปรานอม เจริญวงษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5922020011    นางสาวปองแก้ว  สุทธิรัตน์                                           
  2     5922020013    นางสาวฐนกร  ไวยเขตต์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน