1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/12     รหัสกลุ่ม 59211112     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายภานุพงษ์ จันทรเชี่ยน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921111027    นายกฤษฎา  ตั้งเค้า                                           
  2     5921111032    นายพงศธร  ภูมิชัย                                           
  3     5921111034    นายสหัสวรรษ  ชื่นฉ่ำ                                           
  4     5921111039    นายกควัช  อินทร์เสวก                                           
  5     5921111045    นางสาวสิริญา  แสงปลั่ง                                           
  6     5921111046    นายจักรกริช  พวงสุข                                           
  7     5921111049    นางสาวจิราพร  ด้วงช้าง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน