1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 59210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวขวัญนภา รัดทุง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921060024    นายพีรวัฒน์  ทัพบุรี                                           
  2     5921060025    นายภานุพงศ์  ม่วงสิงห์                                           
  3     5921060026    นายธนกร  วงษ์วานิช                                           
  4     5921060029    นายสหัสชาติ  แก้วศรี                                           
  5     5921060045    นายปรมินทร์  พักสุวรรณ์                                           
  6     5921060047    นางสาวสุชาดา  สอนอินทร์ตะ                                           
  7     5921060048    นายนพเก้า  พรมณี                                           
  8     5921060049    นายอภิชัย  เนียมทอง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน