1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.3/2     รหัสกลุ่ม 59210202     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุชิน หนูแก้ว    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921020024    นายพงศ์พิช  ชาหอม                                           
  2     5921020025    นายกรณิศ  กงสบุตร                                           
  3     5921020038    นายณัฐวุฒิ  สีคร้าม                                           
  4     5921020039    นางสาววรรณนภา  ไทยบัณฑิตย์                                           
  5     5921020117    นายก่อสกุล  เอี่ยมรักษา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน