1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/6     รหัสกลุ่ม 59210106     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010130    นายวิทวัส  สุขหนู                                           
  2     5921010140    นายอิทธิพล  สุมานัส                                           
  3     5921010141    นายนฤปนาท  รอดย้อย                                           
  4     5921010147    นายอานน  พูลแช่ม                                           
  5     5921010151    นายจักกฤษ  วงษ์ชอุ่ม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน