1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/5     รหัสกลุ่ม 59210105     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010091     นายพิทักษ์  เสือเก่า                                           
  2     5921010114     นายจิรายุส  อินเอี่ยม                                           
  3     5921010126     นายเกษมศักดิ์  บิลชัย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน