1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.3/4     รหัสกลุ่ม 59210104     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวนวลนภา ศรีคำแซง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5921010066     นายศิริชัย  ยิ้มศิลป์                                           
  2     5921010131     นายวรินทร์  เซ่งเซียน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน