วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ สคอ.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 62340411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปนัดดา ลำกูล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6234041001     นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง                                           
  2     6234041002     นางสาวบุณยานุช  บุญกมุติ                                           
  3     6234041003     นางสาวนันทิพร  พรมมี                                           
  4     6234041004     นางสาววิชญาพร  เพ็งสอน                                           
  5     6234041005     นางสาวนภาวรรณ  บุณยานันต์                                           
  6     6234041006     นางสาวสโรชา  โพธิ์ชัย                                           
  7     6234041007     นางสาวพรณัฐชา  หนักแน่น                                           
  8     6234041008     นายรัชพล  คงเกิด                                           
  9     6234041009     นางสาวชุติมา  โพธิ์ศรี                                           
  10     6234041010     นายศุภกฤต  สีสังข์                                           
  11     6234041011     นายสุรเดช  ตุ้มหอม                                           
  12     6234041012     นางสาวนิธิพร  เร่งทอง                                           
  13     6234041013     นางสาวปภาดา  จันทร์กระจ่าง                                           
  14     6234041014     นายปัญจพล  มนูญผล                                           
  15     6234041015     นางสาวอารีรัตน์  เสือน้อย                                           
  16     6234041016     นางสาวอารีญา  งามผิวเหลือง                                           
  17     6234041017     นางสาวภรภัทร์  ภูมิอินทร์                                           
  18     6234041018     นางสาวอำพัน  พิศมัย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน