วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่วไป สบจ.1/1ม.6     รหัสกลุ่ม 62321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสุนีย์ สืบสำราญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232151001     นางสาวรมณียา  เผื่อนทิม                                           
  2     6232151002     นางสาวณัชชา  สมคิด                                           
  3     6232151003     นางสาวชลลดา  แจ้งท้วม                                           
  4     6232151004     นางสาววิลาวัณย์  เงินเจริญ                                           
  5     6232151005     นางสาวฤทัยรัตน์  มณีฤทธิ์                                           
  6     6232151006     นายภานุพงค์  กลิ่นทอง                                           
  7     6232151007     นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นเทียน                                           
  8     6232151008     นางสาวสญามล  สมัครการ                                           
  9     6232151009     นางสาวแพรวดาว  ปานพรม                                           
  10     6232151010     นางสาวจิรินทร์  ยอดจันทร์                                           
  11     6232151011     นางสาวชเนตรตรี  พรมสมบัติ                                           
  12     6232151012     นางสาวอิศริยา  ทับทิมทอง                                           
  13     6232151013     นางสาวรวิวรรณ  คล้ายบุตร                                           
  14     6232151014     นางสาวณัชชา  คุ่ยจาด                                           
  15     6232151015     นางสาววันทนีย์  ทองขวัญ                                           
  16     6232151016     นางสาวณัฏฐา  ครุธฉ่ำ(RTY)                                          
  17     6232151017     นางสาววันทนีย์  บุญสม                                           
  18     6232151018     นางสาวกาญจนา  แก้วเกตุ                                           
  19     6232151019     นางสาวทัศนีย์  งอกนาวัง                                           
  20     6232151020     นายพิพัฒน์  อินสุข                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน