วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3ม.6     รหัสกลุ่ม 62320411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมบูรณ์ เหมหงษา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232041001     นางสาวรัตนาวดี  ยิ้มห้อย                                           
  2     6232041002     นางสาวพุธิตา  วัดเขียว                                           
  3     6232041003     นายปัญญา  ทองมัน                                           
  4     6232041004     นางสาวนันฑกรานต์  หมายมั่น                                           
  5     6232041005     นางสาวอรวรรณ  กล่องเนียม                                           
  6     6232041006     นางสาววิภัสราพร  อ่วมเสน                                           
  7     6232041007     นางสาวทัศวรรณ  บัวศรี(RTY)                                          
  8     6232041008     นายวัชรพงศ์  ฉุนเทศ                                           
  9     6232041009     นางสาวปิ่นมณี  โตวิจารณ์                                           
  10     6232041010     นางสาวปิยาพัชร  รองทิม                                           
  11     6232041011     นางสาวลภัสรดา  ขวัญเพ็ง                                           
  12     6232041012     นายจิรวัฒน์  เส็งขำ                                           
  13     6232041013     นางสาวณวรรณ  เชี่ยวสุวรรณ                                           
  14     6232041014     นายณัฐพลธ์  พฤกษมาศ                                           
  15     6232041015     นางสาวสโรชา  ภูแม่น้ำ                                           
  16     6232041016     นางสาวกนิษฐา  ด้วงไทย                                           
  17     6232041017     นายกิตติ  คุ่ยหอม                                           
  18     6232041018     นางสาววราพร  รอดสม                                           
  19     6232041019     นางสาวมณีวรรณ  พรามณี                                           
  20     6232041020     นางสาววันชรี  เพชรวงษ์                                           
  21     6232041021     นายภาณุพงศ์  เกียรติชูศักดิ์                                           
  22     6232041022     นายปณิภาณ  ยิ้มสละ                                           
  23     6232041023     นายณัทสพล  พันธุ์สมบูรณ์                                           
  24     6232041024     นางสาวกชณัช  ขำทับ                                           
  25     6232041025     นางสาวศิริลักษณ์  ทับโพธิ์                                           
  26     6232041026     นางสาวศุภสุดา  ไทยโอสถ                                           
  27     6232041027     นางสาวสุพรรษา  วรรณลพ                                           
  28     6232041028     นางสาวบุษกร  อินทร์ทอง(EXT)                                          
  29     6232041029     นางสาวนันทวรรณ  เขียวภักดี                                           
  30     6232041030     นายเกียรติศักดิ์  บุญเกิด                                           
  31     6232041031     นางสาวรัตติกาล  ปานเก่า(RTY)                                          
  32     6232041032     นายธวัฒชัย  คุ้มเดช                                           
  33     6232041033     นางสาวกัญทิมา  บุญศิลป์                                           
  34     6232041034     นางสาวพัชรนันท์  ธีรธนาทรัพย์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน