วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/2     รหัสกลุ่ม 62320402     ชื่อครูที่ปรึกษา      

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232040001     นางสาวเกษร  ยามี                                           
  2     6232040034     นางสาวมนทกานติ์  ศรีทิพย์                                           
  3     6232040035     นางสาวอภิญญา  อยู่โต                                           
  4     6232040036     นายภัทรพล  อ่วมสอาด                                           
  5     6232040037     นางสาวพรรณภา  สืบศรี                                           
  6     6232040038     นางสาวปัทมวรรณ  หอมไม่หาย                                           
  7     6232040039     นายบริพัฒน์  วัฒนะโชติ                                           
  8     6232040040     นางสาวสุภาพร  ปรางค์รินทร์                                           
  9     6232040041     นางสาวจันทิมา  กลีบเอม                                           
  10     6232040042     นางสาวอรวรรณ  จันทร์ขาว                                           
  11     6232040043     นางสาวนุชนาฎ  แจ่มแจ้ง                                           
  12     6232040044     นายอำนาจ  เอกนิล                                           
  13     6232040045     นางสาวฟาลิณี  เล็กอึ่ง                                           
  14     6232040046     นางสาวภาวิณี  บุญเพ็ชร                                           
  15     6232040047     นางสาวรัชนก  เปรมประสงค์                                           
  16     6232040048     นางสาววนีย์  นินขัง                                           
  17     6232040049     นางสาวสุชัญญา  ช้างหัวหน้า                                           
  18     6232040050     นางสาวชญานิษฐ์  ขาวทรงธรรม                                           
  19     6232040051     นางสาวธนารักษ์  ชัยบุรินทร์                                           
  20     6232040052     นางสาวลลิตา  คร้องช้าง                                           
  21     6232040053     นางสาวนภัสสร  ชาตะสุภณ                                           
  22     6232040054     นางสาวพิณทิพย์  บุตรสะ                                           
  23     6232040055     นางสาวคริษฐา  แต๋ตวง                                           
  24     6232040056     นางสาวกมลทิพย์  พงศ์สวัสดิ์                                           
  25     6232040057     นางสาวสิราวรรณ  อ่อนบุรี                                           
  26     6232040058     นางสาวเจนจิรา  ศรีปิ่นเป้า                                           
  27     6232040059     นางสาวทิวาศรี  จันทร์แสง                                           
  28     6232040060     นางสาวณภัทร  ภูดินแดน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน