วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/2     รหัสกลุ่ม 62320402     ชื่อครูที่ปรึกษา      

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232040036    นายภัทรพล  อ่วมสอาด                                           
  2     6232040037    นางสาวพรรณภา  สืบศรี                                           
  3     6232040038    นางสาวปัทมวรรณ  หอมไม่หาย                                           
  4     6232040039    นายบริพัฒน์  วัฒนะโชติ                                           
  5     6232040040    นางสาวสุภาพร  ปรางค์รินทร์                                           
  6     6232040041    นางสาวจันทิมา  กลีบเอม                                           
  7     6232040042    นางสาวอรวรรณ  จันทร์ขาว                                           
  8     6232040043    นางสาวนุชนาฎ  แจ่มแจ้ง                                           
  9     6232040044    นายอำนาจ  เอกนิล                                           
  10     6232040045    นางสาวฟาลิณี  เล็กอึ่ง                                           
  11     6232040046    นางสาวภาวิณี  บุญเพ็ชร                                           
  12     6232040047    นางสาวรัชนก  เปรมประสงค์                                           
  13     6232040048    นางสาววนีย์  นินขัง                                           
  14     6232040049    นางสาวสุชัญญา  ช้างหัวหน้า                                           
  15     6232040050    นางสาวชญานิษฐ์  ขาวทรงธรรม                                           
  16     6232040051    นางสาวธนารักษ์  ชัยบุรินทร์                                           
  17     6232040052    นางสาวลลิตา  คร้องช้าง                                           
  18     6232040053    นางสาวนภัสสร  ชาตะสุภณ                                           
  19     6232040054    นางสาวพิณทิพย์  บุตรสะ                                           
  20     6232040055    นางสาวคริษฐา  แต๋ตวง                                           
  21     6232040056    นางสาวกมลทิพย์  พงศ์สวัสดิ์                                           
  22     6232040057    นางสาวสิราวรรณ  อ่อนบุรี                                           
  23     6232040058    นางสาวเจนจิรา  ศรีปิ่นเป้า                                           
  24     6232040059    นางสาวทิวาศรี  จันทร์แสง                                           
  25     6232040060    นางสาวณภัทร  ภูดินแดน                                           
  26     6232040061    นางสาวอภิญญา  อยู่โต                                           
  27     6232040062    นางสาวมนทกานติ์  ศรีทิพย์                                           
  28     6232040063    นางสาวพฤกษชาติ  ทองช้าง                                           
  29     6232040064    นายเกียรติศักดิ์  บุญเกิด                                           
  30     6232040065                                                 
  31     6232040066                                                 
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน