วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.1/1     รหัสกลุ่ม 62320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232040002     นางสาวสิราวรรณ  คงกะพันธุ์                                           
  2     6232040003     นางสาวสิรีธร  เดชคุ้ม                                           
  3     6232040004     นางสาวกนกวรรณ  จันมาก                                           
  4     6232040005     นางสาววนันทกานต์  บุตรนนท์                                           
  5     6232040006     นางสาวณัฎฐา  หนูเมือง                                           
  6     6232040007     นางสาวปัญจพร  มะโนรัตน์                                           
  7     6232040008     นางสาวดวงกมล  อุดเลิศ                                           
  8     6232040009     นางสาวภาพิมล  จรรยา                                           
  9     6232040010     นางสาวสุธัญญา  หลำพึ่ง                                           
  10     6232040011     นายจักรกฦษฏ์  นวลละออ                                           
  11     6232040012     นางสาวพรชนก  สายทอง                                           
  12     6232040013     นายกิตติพงศ์  สุขเงิน                                           
  13     6232040014     นางสาวจิราวรรณ  ยอดดำเนิน                                           
  14     6232040015     นางสาวมณีวรรณ  กวางประเสริฐ                                           
  15     6232040016     นายจีรกร  เอี่ยมละออ                                           
  16     6232040017     นายณัฐพล  มูลประหัส                                           
  17     6232040018     นางสาวนวรัตน์  อิทธิฤทธิพันธ์                                           
  18     6232040019     นางสาวสโรชา  จุ้ยแก้ว                                           
  19     6232040020     นายศิรสิทธิ์  จันเขียว                                           
  20     6232040021     นางสาวกัลย์สุดา  สุขคล้าย                                           
  21     6232040022     นางสาวกัลย์สุดา  ทองลอย                                           
  22     6232040023     นางสาวบุญตา  พูลทอง                                           
  23     6232040024     นายณัชพล  การบุญ                                           
  24     6232040025     นางสาวธัญพิชชา  สุหงษา                                           
  25     6232040026     นางสาวบงกช  ศรีราชา                                           
  26     6232040027     นางสาวศิริรัตน์  ประโลมลำ                                           
  27     6232040028     นางสาวพิชยา  จันทร์สิงห์                                           
  28     6232040029     นายชนวิทย์  หนหวน                                           
  29     6232040030     นางสาวลลิตา  ป้องขันธ์                                           
  30     6232040031     นางสาวนุชศิลา  พึ่งรูป                                           
  31     6232040032     นางสาวรสิกา  ผลมี                                           
  32     6232040033     นางสาวพฤกษชาติ  ทองช้าง(EXT)                                          
  33     6232040061     นายปฏิภาณ  เสาธง                                           
  34     6232040062     นายคณวัฒน์  วัชโรทยาน                                           
  35     6232040063     นางสาวสิริยากร  สังข์ทอง                                           
  36     6232040064     นายศุภโชค  กันแคล้ว                                           
  37     6232040065     นายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์                                           
  38     6232040066     นางสาวรักษิณา  รัดทุง                                           
  39     6232040067     นางสาววิไลวรรณ  ใจแสน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน