วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.1/2ม.6     รหัสกลุ่ม 62320211     ชื่อครูที่ปรึกษา      

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232021001    นางสาวปานตะวัน  อิตถา                                           
  2     6232021002    นางสาวอัญรินทร์  สุกุลวัฒนพัฒน์                                           
  3     6232021003    นางสาววรรณวิภา  ขันมัง                                           
  4     6232021004    นางสาวศตรัศมี  สังฆยุทธิ์                                           
  5     6232021005    นางสาวสุธิตา  ศรีจันโท                                           
  6     6232021006    นางสาวตรีนุช  มูสิกะ                                           
  7     6232021007    นางสาวศรีวรรณ  ปิ่นเทศ                                           
  8     6232021008    นางสาวอมรรัตน์  นาคะ                                           
  9     6232021009    นางสาวปัญญาพร  ทองจันทร์                                           
  10     6232021010    นางสาวเสาวภักดิ์  สิงห์เรือง                                           
  11     6232021011    นางสาวนภัสสร  เกิดประเสริฐ(RTY)                                          
  12     6232021012    นางสาวดวงกมล  ชื่นนิ่ม                                           
  13     6232021013    นางสาวนวภัทร  เนาวนิตย์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน