วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.2/1     รหัสกลุ่ม 62320201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปรานอม เจริญวงษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232020001     นางสาวราพร  ทองยิ้ม                                           
  2     6232020002     นางสาวสุชาดา  สัตพันธ์                                           
  3     6232020003     นายอมรเทพ  คุณะ                                           
  4     6232020004     นางสาวพรณภัทร  ควรบุปผา                                           
  5     6232020005     นางสาว  สาธิตา ปิยะวงค์                                           
  6     6232020006     นางสาวชลธิชา  จินตกสิกิจ                                           
  7     6232020007     นางสาวนฤมล  บัวเต็ม                                           
  8     6232020008     นางสาวจิรารัตน์  เกิดน้อย                                           
  9     6232020009     นางสาวปริชญา  เชิดฉาย                                           
  10     6232020010     นางสาวชนิสรา  เขียนสาร์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน