วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.1/1     รหัสกลุ่ม 62320201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวปรานอม เจริญวงษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232020001    นางสาวราพร  ทองยิ้ม                                           
  2     6232020002    นางสาวสุชาดา  สัตพันธ์                                           
  3     6232020003    นายอมรเทพ  คุณะ                                           
  4     6232020004    นางสาวพรณภัทร  ควรบุปผา                                           
  5     6232020005    นางสาว  สาธิตา ปิยะวงค์                                           
  6     6232020006    นางสาวชลธิชา  จินตกสิกิจ                                           
  7     6232020007    นางสาวนฤมล  บัวเต็ม                                           
  8     6232020008    นางสาวจิรารัตน์  เกิดน้อย                                           
  9     6232020009    นางสาวปริชญา  เชิดฉาย                                           
  10     6232020010    นางสาวชนิสรา  เขียนสาร์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน