วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี สบบ.2/1     รหัสกลุ่ม 62320101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6232010001     นางสาวอมรรัตน์  ม่วงสอน                                           
  2     6232010002     นางสาวญานิกา  เรืองเกษม                                           
  3     6232010003     นางสาวช่อเพชร  รุ่งโชติ                                           
  4     6232010004     นางสาวสิริพร  ปานจุฬา                                           
  5     6232010005     นางสาวสุนิสา  รองงาม                                           
  6     6232010006     นางสาวสุกัญญา  เกิดบุญ                                           
  7     6232010007     นางสาวมยุรี  ถ้วยอิ่ม                                           
  8     6232010008     นางสาวแสงรวี  แซ่โล้ว                                           
  9     6232010009     นางสาวเจนจิรา  ปะมาละ                                           
  10     6232010010     นางสาวสิริกร  เคนสุข                                           
  11     6232010011     นางสาวปรียาภรณ์  ดีเจริญ                                           
  12     6232010012     นางสาวฤทัยกาญจน์  เรืองขำ                                           
  13     6232010013     นางสาวจันทวรรณ  กลัดชัง                                           
  14     6232010014     นางสาวอดิศา  วันทอง                                           
  15     6232010015     นางสาวภัทรวรรณ  เมืองสว่าง                                           
  16     6232010016     นางสาวปัทมวรรณ  แสนสิงห์(RTY)                                          
  17     6232010017     นางสาวรุ่งฤทัย  กงจุ้ย                                           
  18     6232010018     นางสาวธมลวรรณ  อินทรไทยวงค์                                           
  19     6232010019     นางสาวพรธีรา  พันน้อย                                           
  20     6232010020     นางสาวขวัญชนก  ณุวงษ์ศรี                                           
  21     6232010021     นางสาวอรพรรณ  อ่วมภักดี                                           
  22     6232010022     นางสาวนภัสสร  จันทราช                                           
  23     6232010023     นางสาวสมใจ  คำคูณ                                           
  24     6232010024     นางสาวสุรีรัตน์  บุญวาศ                                           
  25     6232010025     นางสาวจิรายุ  กันทัศ                                           
  26     6232010026     นางสาวนวพร  จันทร์ประทักษ์                                           
  27     6232010027     นางสาวสมพิศ  ศรีเชียง                                           
  28     6232010028     นายพงศกร  อ่อนอำไพ(RTY)                                          
  29     6232010029     นางสาวกนกพร  บุญเดช                                           
  30     6232010030     นางสาวกมนลักษณ์  เกตุปาน                                           
  31     6232010031     นางสาวสุภวรรณ  ราชอินทอง                                           
  32     6232010032     นางสาวมนีษา  อิ่มสิน                                           
  33     6232010033     นางสาวนีรชา  เปลี่ยนสาท                                           
  34     6232010034     นางสาวเกวลิน  ศรุตานนท์                                           
  35     6232010035     นางสาวศุภนิดา  โตส้ม                                           
  36     6232010036     นางสาวณัฐณิธา  สุดยา                                           
  37     6232010037     นางสาวจุฑามาศ  แป้นศิริ                                           
  38     6232010038     นางสาวธิดาพร  เขียวโพธิ์                                           
  39     6232010039     นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงศรี                                           
  40     6232010040     นางสาวสุกัญญา  เทพแก้ว                                           
  41     6232010041     นางสาวนภัสภร  ทิพยฤกษ์                                           
  42     6232010042     นางสาวชนัดดา  ด้วงช้าง                                           
  43     6232010043     นางสาวอมรรัตน์  เรืองปาน                                           
  44     6232010044     นายกวินตรา  บุญเพ็ง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน