วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/2ม.     รหัสกลุ่ม 62312812     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231281003     นายณัฐชัย  ยิ้มฉาย                                           
  2     6231281005     นายวรากร  ไชยเทพ                                           
  3     6231281006     นายบรรณสรณ์  มากุล                                           
  4     6231281017     นายสรายุฑ  ประจงการ                                           
  5     6231281021     นางสาววรรณิภาภรณ์  สกุลงาม                                           
  6     6231281022     นายปรมินทร์  ทรัพย์เพียรทอง                                           
  7     6231281023     นายพชร  เกื้อสกุล                                           
  8     6231281024     นายอัศวพล  รัตนภักดี                                           
  9     6231281025     นางสาวกาญจนา  อิ่มอ่อน                                           
  10     6231281026     นายวิจิตรศิลป์  อุดมสินวรกุล                                           
  11     6231281027     นายจิรวัฒน์  วัดเขียว                                           
  12     6231281028     นายจิณณวัตร  โนรี                                           
  13     6231281029     นางสาวฌัชชานันท์  คำอุดมรัตน์                                           
  14     6231281030     นางสาวปุณย์สิรี  เลื่อนลอย                                           
  15     6231281031     นางสาวสายสุนีย์  บางรับแลง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน