วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.1/2ม.     รหัสกลุ่ม 62312812     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231281003    นายณัฐชัย  ยิ้มฉาย                                           
  2     6231281005    นายวรากร  ไชยเทพ                                           
  3     6231281006    นายบรรณสรณ์  มากุล                                           
  4     6231281017    นายสรายุฑ  ประจงการ                                           
  5     6231281021    นางสาววรรณิภาภรณ์  สกุลงาม                                           
  6     6231281022    นายปรมินทร์  ทรัพย์เพียรทอง                                           
  7     6231281023    นายพชร  เกื้อสกุล                                           
  8     6231281024    นายอัศวพล  รัตนภักดี                                           
  9     6231281025    นางสาวกาญจนา  อิ่มอ่อน                                           
  10     6231281026    นายวิจิตรศิลป์  อุดมสินวรกุล                                           
  11     6231281027    นายจิรวัฒน์  วัดเขียว                                           
  12     6231281028    นายจิณณวัตร  โนรี                                           
  13     6231281029    นางสาวฌัชชานันท์  คำอุดมรัตน์                                           
  14     6231281030    นางสาวปุณย์สิรี  เลื่อนลอย                                           
  15     6231281031    นางสาวสายสุนีย์  บางรับแลง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน