วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/4ม.6     รหัสกลุ่ม 62311114     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสถาพร แท่นกระโทก    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231111061     นางสาวสุกัญญา  ชอบธรรม                                           
  2     6231111062     นางสาวอชิรญาณ์  ฉ่ำช้าง                                           
  3     6231111063     นางสาวสหฤทัย  เพ็งพาท                                           
  4     6231111064     นายไกรสิทธิ์  เสืออินทร์                                           
  5     6231111065     นางสาวฐิตารีย์  เม่นทองคำ                                           
  6     6231111066     นายภานุพงค์  จั่นเที่ยง                                           
  7     6231111067     นายปริญญา  สะราวัล                                           
  8     6231111068     นายสัญชัย  คำใจ                                           
  9     6231111069     นายกฤษดา  จันทร์สำเภา(RTY)                                          
  10     6231111070     นายสุเมธ  แตงพรม                                           
  11     6231111071     นายวรเมธ  อุ่มเขียว                                           
  12     6231111072     นายจิระศักดิ์  มหัดคะประทีม                                           
  13     6231111073     นายศรัณย์พร  ไกรสุข                                           
  14     6231111074     นายอาณกร  จันทา                                           
  15     6231111075     นายไชยนันต์  แสงจันทร์                                           
  16     6231111076     นางสาวภัทรวิณี  ฤทธิสิงห์                                           
  17     6231111077     นางสาวสุธรรมา  อิ่มมี                                           
  18     6231111078     นายอชิระ  พันธุ์โต                                           
  19     6231111082     นายสุบรรณ  มณีรอด                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน