วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/4ม.6     รหัสกลุ่ม 62311114     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสถาพร แท่นกระโทก    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231111061    นางสาวสุกัญญา  ชอบธรรม                                           
  2     6231111062    นางสาวอชิรญาณ์  ฉ่ำช้าง                                           
  3     6231111063    นางสาวสหฤทัย  เพ็งพาท                                           
  4     6231111064    นายไกรสิทธิ์  เสืออินทร์                                           
  5     6231111065    นางสาวฐิตารีย์  เม่นทองคำ                                           
  6     6231111066    นายภานุพงค์  จั่นเที่ยง                                           
  7     6231111067    นายปริญญา  สะราวัล                                           
  8     6231111068    นายสัญชัย  คำใจ                                           
  9     6231111069    นายกฤษดา  จันทร์สำเภา(RTY)                                          
  10     6231111070    นายสุเมธ  แตงพรม                                           
  11     6231111071    นายวรเมธ  อุ่มเขียว                                           
  12     6231111072    นายจิระศักดิ์  มหัดคะประทีม                                           
  13     6231111073    นายศรัณย์พร  ไกรสุข                                           
  14     6231111074    นายอาณกร  จันทา                                           
  15     6231111075    นายไชยนันต์  แสงจันทร์                                           
  16     6231111076    นางสาวภัทรวิณี  ฤทธิสิงห์                                           
  17     6231111077    นางสาวสุธรรมา  อิ่มมี                                           
  18     6231111078    นายอชิระ  พันธุ์โต                                           
  19     6231111082    นายสุบรรณ  มณีรอด                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน