วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.1/3ม.6     รหัสกลุ่ม 62311113     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสถาพร แท่นกระโทก    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231111041    นายธนโชติ  ศรีศักดา                                           
  2     6231111042    นางสาววริศรา  ปั้นทอง                                           
  3     6231111043    นางสาวชญารัตน์  ใจแสน                                           
  4     6231111044    นางสาววิชญาพร  ทองช้าง                                           
  5     6231111045    นางสาวสิราวรรณ  สุวรรณ                                           
  6     6231111046    นายภูวนาถ  เกิดคล้าย                                           
  7     6231111047    นางสาวกรรณิการ์  เอี่ยมชัย                                           
  8     6231111048    นายวีรภัทร  เกิดดี                                           
  9     6231111049    นายวีรภัทร  ครุธาโรจน์                                           
  10     6231111050    นายกิตติภูมิ  แพร่หลาย                                           
  11     6231111051    นายภาณุพงษ์  อนุศาสนนันทน์                                           
  12     6231111052    นางสาวลัดดา  อ่อนศรี                                           
  13     6231111053    นายธนพล  พรมสุข                                           
  14     6231111054    นางสาวสิราวรรณ  จบศรี                                           
  15     6231111055    นางสาวภัทรกันย์  จันทวิมล                                           
  16     6231111056    นางสาวจิราพร  เทพอรุณ                                           
  17     6231111058    นายณัชพล  มั่นปาน                                           
  18     6231111059    นางสาวทินมณี  ชูแก้ว                                           
  19     6231111060    นายนัฐวุฒิ  สุขชื่น                                           
  20     6231111080    นางสาววิลาสินี  จวนชัยนาท                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน