วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.1/2ม.6     รหัสกลุ่ม 62310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสายฝน ทองอ่อน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231061001    นางสาวรติรัตน์  พ่วงใจ                                           
  2     6231061002    นายภัทราวุธ  กันจาด                                           
  3     6231061003    นางสาวช่อชมภู  ขำแก้ว                                           
  4     6231061004    นางสาวกชวรรณ  แดงศรี                                           
  5     6231061005    นายกิตติภณ  ใจแสน                                           
  6     6231061006    นายศุภกิจ  การภักดี                                           
  7     6231061007    นายสหัสวรรษ  ทิมนิกร                                           
  8     6231061008    นางสาววรางคณา  คชอินทร์                                           
  9     6231061009    นายสหรัฐ  จันทร์อยู่                                           
  10     6231061010    นางสาวจารุวรรณ  พรมน้ำอ่าง                                           
  11     6231061011    นางสาวจันริกา  ดวงชัย                                           
  12     6231061012    นายสุปรีชา  สีดำแท้(RTY)                                          
  13     6231061013    นายอนุชา  ระลึกชาติ                                           
  14     6231061014    นายกฤษณะ  จันทร์อิน                                           
  15     6231061015    นายวุฒิชัย  ปานทิพย์                                           
  16     6231061016    นายภาณุพงศ์  จารุรัตน์พิทักษ์                                           
  17     6231061017    นายจิรายุส  เกิดหลิน                                           
  18     6231061018    นายวีรภัทร  แตงฉ่ำ                                           
  19     6231061019    นายปัญจพล  พลนาค                                           
  20     6231061020    นายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี                                           
  21     6231061021    นายธนพล  ล้อสุวรรณรัตน์                                           
  22     6231061022    นางสาวสิรีธร  เทียมทอง                                           
  23     6231061023    นายปุณยวัจน์  เพ็งน่วม                                           
  24     6231061024    นางสาวสุวรรณณี  โพรงพรม                                           
  25     6231061025    นายศุทธิกร  มะพงษ์เพ็ง                                           
  26     6231061026    นายบรรพต  ชุ่มมา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน