วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สออ.1/1     รหัสกลุ่ม 62310501     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวภาวิณี ปานันตา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231050001    นางสาวพรนภา  บุญปาน                                           
  2     6231050002    นางสาวปนัดดา  อัมพานนท์                                           
  3     6231050003    นายอดิเทพ  บุญรัตน์                                           
  4     6231050004    นายณัฐพล  เทพแก้ว                                           
  5     6231050005    นายกนกพล  จันที                                           
  6     6231050006    นายณัฐพล  ตุ่นเงิน                                           
  7     6231050007    นายรณชัย  เนียมจำนงค์                                           
  8     6231050008    นางสาวสุรดา  ทองอ่อน                                           
  9     6231050009    นายชาคริต  แป้นทอง                                           
  10     6231050010    นายยรรยง  รอดย้อย                                           
  11     6231050011    นายศิวัช  พูนทวี                                           
  12     6231050012    นางสาวสุณิสา  แมลงภู่                                           
  13     6231050013    นางสาวสายธาร  จันคล้าย                                           
  14     6231050014    นายพงษ์พร  ประเสริฐสุข                                           
  15     6231050015    นายปริญญา  แสงศรี                                           
  16     6231050016    นายณัฐพล  ศรีเดช                                           
  17     6231050017    นายรัชพล  มีสุข                                           
  18     6231050018    นายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์                                           
  19     6231050019    นายชาคริต  แก้วลี                                           
  20     6231050020    นายธนกฤต  อรุณไพร                                           
  21     6231050021    นายจิรวัฒน์  มันพุก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน