วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ไฟฟ้า สอฟ.2/1     รหัสกลุ่ม 62310401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุภาษณ์ การภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231040001     นายธนิน  ภู่สุวรรณ์(EXT)                                          
  2     6231040002     นางสาวธัญลักษณ์  แสนสง่า(EXT)                                          
  3     6231040003     นางสาวอรพรรณ  ขุนทอง                                           
  4     6231040004     นายชนสรณ์  จำปาดง                                           
  5     6231040005     นายกีรติ  ชูเชิด                                           
  6     6231040006     นายกัมพล  ปริญญานุสสรณ์                                           
  7     6231040007     นายวิทวัส  น้อยเนียม                                           
  8     6231040008     นายธนดล  อินเฉียน                                           
  9     6231040009     นายวีรภัทร  เนียมปูน                                           
  10     6231040010     นายอนุชา  สหชัยรัตน์                                           
  11     6231040011     นายพีรเจตน์  บุญเลิศ                                           
  12     6231040012     นายณัฐวร  เกตมะลิกรรณ์                                           
  13     6231040013     นายสิทธิกร  เจริญรุ่งธนะวัฒน์                                           
  14     6231040014     นายอมรเทพ  ชูสงค์                                           
  15     6231040015     นายพัฒธนะ  เรืองเดช                                           
  16     6231040016     นายภาณุ  กลัดกระยาง                                           
  17     6231040017     นายนวมินทร์  ผลมี                                           
  18     6231040018     นายภาณุ  ฉุนเทศ                                           
  19     6231040019     นายวรากร  คำมีมูล                                           
  20     6231040020     นายสุภาพ  ปานพรม(EXT)                                          
  21     6231040021     นายไตรเทพ  เถิ่งเฟือง                                           
  22     6231040022     นายธนายุต  บาลี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน