วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ไฟฟ้า สอฟ.1/1     รหัสกลุ่ม 62310401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุภาษณ์ การภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231040001    นายธนิน  ภู่สุวรรณ์(EXT)                                          
  2     6231040002    นางสาวธัญลักษณ์  แสนสง่า                                           
  3     6231040003    นางสาวอรพรรณ  ขุนทอง                                           
  4     6231040004    นายชนสรณ์  จำปาดง                                           
  5     6231040005    นายกีรติ  ชูเชิด                                           
  6     6231040006    นายกัมพล  ปริญญานุสสรณ์                                           
  7     6231040007    นายวิทวัส  น้อยเนียม                                           
  8     6231040008    นายธนดล  อินเฉียน                                           
  9     6231040009    นายพงศธร  ทองขวัญ                                           
  10     6231040010                                                 
  11     6231040011                                                 
  12     6231040012                                                 
  13     6231040013                                                 
  14     6231040014                                                 
  15     6231040015                                                 
  16     6231040016                                                 
  17     6231040017                                                 
  18     6231040018                                                 
  19     6231040019                                                 
  20     6231040020                                                 
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน