วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/7ทวิ     รหัสกลุ่ม 62310121     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231012001     นายนาวิน  จิ๋วแหยม                                           
  2     6231012002     นายพันธวัช  ด่านสุวรรณไทย                                           
  3     6231012003     นายทิชานนท์  ทองบุญ                                           
  4     6231012004     นายธนณัฏฐ์  ใจดี                                           
  5     6231012005     นายเกริกเกียรติ  ยังเจริญ                                           
  6     6231012006     นายกิตติพัทธ์  มั่นปาน                                           
  7     6231012007     นายอัครพนธ์  ไม้หอม                                           
  8     6231012008     นายศุภกร  ส่องแสง(RTY)                                          
  9     6231012009     นายชานนท์  ดีประสิทธิ์                                           
  10     6231012010     นายธนชัย  สิงห์ทอง                                           
  11     6231012011     นายเสกสรร  ยอดคำดี                                           
  12     6231012012     นางสาววิมลณัฐ  สมบุญนา                                           
  13     6231012013     นายบริพัตร  บาลี                                           
  14     6231012014     นายฐนกร  อยู่ระหัส                                           
  15     6231012015     นายนครินทร์  จินดาธรรม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน