วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.1/5ม.6     รหัสกลุ่ม 62310111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายศราวุธ แพ่งประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6231011001    นายกฤษดา  ห่านสิงห์                                           
  2     6231011002    นายพิพัฒน์  รุ่งกลิ่น                                           
  3     6231011003    นายธนพงษ์  สงกล้าหาญ                                           
  4     6231011004    นายธีรภัทร  รอดบาง                                           
  5     6231011005    นายวัชชิระ  รุ่งโชติ                                           
  6     6231011006    นายพัชวุฒิ  อังกาบ                                           
  7     6231011007    นายธีรภัทร์  เซิบกลาง                                           
  8     6231011008    นายกวิน  สาระชาติ                                           
  9     6231011009    นายกิตติพงษ์  ช้างคำ                                           
  10     6231011010    นายสุวพัชร  ไวว่อง                                           
  11     6231011011    นายนพดล  สงขำ                                           
  12     6231011012    นายทวีศักดิ์  อยู่รอด                                           
  13     6231011013    นายเกียรติศักดิ์  เรืองมาก                                           
  14     6231011014    นายอัครเดช  เถื่อนไพร                                           
  15     6231011015    นายธนบัตร  จันทร์กลับ                                           
  16     6231011016    นายกิตติพันธุ์  จอนพงษ์                                           
  17     6231011017    นายนพรัตน์  สิงสาธร                                           
  18     6231011018    นายพลากร  เบ้าเหมือน                                           
  19     6231011019    นายจักรกฤษณ์  คงเอี่ยม                                           
  20     6231011020    นายณัฐพล  ดียิ่ง                                           
  21     6231011021    นายอรรถพล  คงถาวร                                           
  22     6231011022    นายสหรัฐ  บุญพึ่ง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน