วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.1/1     รหัสกลุ่ม 62240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายภวัต พฤกษารักษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6224040001    นางสาวปรางมาศ  บุญเจริญ                                           
  2     6224040002    นางสาวรัชพรรณ  พุกมาก                                           
  3     6224040003    นายราเชนทร์  ใจแสน                                           
  4     6224040004    นางสาวศิรภัสสร  คำสุนา                                           
  5     6224040005    นางสาวภควัลย์  ศรีพงษ์สุทธิ์                                           
  6     6224040006    นางสาวศิริลักษณ์  ฉิมดี                                           
  7     6224040007    นางสาวกนกพรรณ  คงเสถียร(RTY)                                          
  8     6224040008    นางสาวณัฐณิชา  เพ็งสอน                                           
  9     6224040009    นางสาววรกานต์  ดุสิตา                                           
  10     6224040010    นางสาวณัฐพร  ภูไทย                                           
  11     6224040011    นางสาวณัฐชยา  ชื่นนคร                                           
  12     6224040012    นางสาวชนนิภา  ฤกษ์ดี                                           
  13     6224040013    นางสาววิชญาดา  ศรีคำ                                           
  14     6224040014    นางสาววิรัญชนา  เขียนสา                                           
  15     6224040015    นางสาววันวิสา  บัวพลับ                                           
  16     6224040016    นางสาวสุพัฒตรา  กลอยกลาย                                           
  17     6224040017    นางสาวธนัชพร  ห้วยหาญ                                           
  18     6224040018    นางสาววริศรา  อินทร์โต                                           
  19     6224040019    นางสาวณัฐนรี  เลี้ยงบุตร                                           
  20     6224040020    นายพชร  สิทธิกูล                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน