วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/3     รหัสกลุ่ม 62220403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202040058    นายจิรายุ  แสงโต                                           
  2     62202040077    นายธีรภัทร  นำมะโนสิทธิ์                                           
  3     62202040081    นางสาววลัยกร  ด้วงธรรม                                           
  4     62202040082    นายศักดิ์สุริยะ  อ่อนอินทร์                                           
  5     62202040083    นายจิรภัทร  วิริยะดนตรี                                           
  6     62202040084    นางสาวมลฑิตา  เพ็ชร์ฤทธิ์                                           
  7     62202040085    นางสาวญาณิศา  เย็นใจ                                           
  8     62202040086    นางสาวศลิษา  บุ้งทิม                                           
  9     62202040087    นายสุรสีห์  สุขเกษม                                           
  10     62202040088    นางสาวมยุรฉัตร  เพราะจันทร์                                           
  11     62202040089    นางสาวพนัดดา  แก้วเงิน                                           
  12     62202040090    นางสาวมนัสนันย์  แดงพูลผล                                           
  13     62202040091    นางสาววิมลวรรณ  แพ่งศรี                                           
  14     62202040092    นางสาวภาวิลาส  มะพงษ์เพ็ง                                           
  15     62202040093    นางสาวพิชญาวี  จันดี                                           
  16     62202040094    นางสาวณิภาพร  พรมนิ่ม                                           
  17     62202040095    นางสาวกาญจนา  สมัญสาริกิจ(RTY)                                          
  18     62202040096    นางสาวปาริชาด  อินสุภา                                           
  19     62202040097    นางสาวปรัชญาพร  ปานดำ                                           
  20     62202040098    นางสาวธนาวรรณ  ทองฉ่ำ                                           
  21     62202040099    นางสาวจิราภา  ไกรแก้ว                                           
  22     62202040100    นางสาวศิริประภา  สมเคราะห์                                           
  23     62202040101    นางสาวมัณฑนา  ฉายสำเภา                                           
  24     62202040102    นางสาวอมรรัตน์  บำรุง                                           
  25     62202040103    นางสาวกนกวรรณ  คดดี                                           
  26     62202040104    นางสาวรักษิณา  สิงห์รอด                                           
  27     62202040105    นางสาวปฏิมากรณ์  รัตนจันทร์                                           
  28     62202040106    นายชัยกร  ชูไทย                                           
  29     62202040107    นางสาวสิวพร  โพธิ์บัลลัง                                           
  30     62202040108    นางสาวรัชนีกร  ปานทอง                                           
  31     62202040109    นางสาวอรอุมา  บริบูรณ์(RTY)                                          
  32     62202040110    นายจุติภัตร์  แท่นขำ                                           
  33     62202040111    นางสาวศิริลักษณ์  สุระภี                                           
  34     62202040112    นายจิระภัทร  จันทรมนตรี                                           
  35     62202040113    นางสาวกุลธิดา  จีนเมือง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน