วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/3     รหัสกลุ่ม 62220403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวราภรณ์ ชูควร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222040058    นายจิรายุ  แสงโต                                           
  2     6222040077    นายธีรภัทร  นำมะโนสิทธิ์                                           
  3     6222040081    นางสาววลัยกร  ด้วงธรรม                                           
  4     6222040082    นายศักดิ์สุริยะ  อ่อนอินทร์                                           
  5     6222040083    นายจิรภัทร  วิริยะดนตรี                                           
  6     6222040084    นางสาวมลฑิตา  เพ็ชร์ฤทธิ์                                           
  7     6222040085    นางสาวญาณิศา  เย็นใจ                                           
  8     6222040086    นางสาวศลิษา  บุ้งทิม                                           
  9     6222040087    นายสุรสีห์  สุขเกษม                                           
  10     6222040088    นางสาวมยุรฉัตร  เพราะจันทร์                                           
  11     6222040089    นางสาวพนัดดา  แก้วเงิน                                           
  12     6222040090    นางสาวมนัสนันย์  แดงพูลผล                                           
  13     6222040091    นางสาววิมลวรรณ  แพ่งศรี                                           
  14     6222040092    นางสาวภาวิลาส  มะพงษ์เพ็ง                                           
  15     6222040093    นางสาวพิชญาวี  จันดี                                           
  16     6222040094    นางสาวณิภาพร  พรมนิ่ม                                           
  17     6222040095    นางสาวกาญจนา  สมัญสาริกิจ                                           
  18     6222040096    นางสาวปาริชาด  อินสุภา                                           
  19     6222040097    นางสาวปรัชญาพร  ปานดำ                                           
  20     6222040098    นางสาวธนาวรรณ  ทองฉ่ำ                                           
  21     6222040099    นางสาวจิราภา  ไกรแก้ว                                           
  22     6222040100    นางสาวศิริประภา  สมเคราะห์                                           
  23     6222040101    นางสาวมัณฑนา  ฉายสำเภา                                           
  24     6222040102    นางสาวอมรรัตน์  บำรุง                                           
  25     6222040103    นางสาวกนกวรรณ  คดดี                                           
  26     6222040104    นางสาวรักษิณา  สิงห์รอด                                           
  27     6222040105    นางสาวปฏิมากรณ์  รัตนจันทร์                                           
  28     6222040106    นายชัยกร  ชูไทย                                           
  29     6222040107    นางสาวสิวพร  โพธิ์บัลลัง                                           
  30     6222040108    นางสาวรัชนีกร  ปานทอง                                           
  31     6222040109    นางสาวอรอุมา  บริบูรณ์(RTY)                                          
  32     6222040110    นายจุติภัตร์  แท่นขำ                                           
  33     6222040111    นางสาวศิริลักษณ์  สุระภี                                           
  34     6222040112    นายจิระภัทร  จันทรมนตรี                                           
  35     6222040113    นางสาวกุลธิดา  จีนเมือง                                           
                                                      
                                                      



ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน