วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/2     รหัสกลุ่ม 62220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณทิพรดา เขตต์นคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202040041    นางสาวจิราพร  พันขุนทด                                           
  2     62202040042    นางสาวนันทนา  ใจเฉย                                           
  3     62202040043    นางสาวอมรรัตน์  สังข์เอี่ยม                                           
  4     62202040044    นางสาวชุติมา  แสงดารา                                           
  5     62202040045    นางสาวกัณฐมณี  พุทธกะ                                           
  6     62202040046    นางสาวภัทราพร  คุ้มศรี                                           
  7     62202040047    นางสาวพัชรพร  ประเสริฐสุข                                           
  8     62202040048    นายปฏิพัทธ์  แจ้งต่าย                                           
  9     62202040049    นางสาวเกศิณีย์  บานเย็น                                           
  10     62202040050    นางสาววิมลทิพย์  ไกรรมย์                                           
  11     62202040051    นางสาวธิติมา  ฉิมแป้น                                           
  12     62202040052    นางสาวนันท์นภัส  ขวัญเมือง                                           
  13     62202040053    นางสาวภูริชญา  ทรัพย์พ่วง                                           
  14     62202040054    นางสาวกนกพร  ศรีเกตุสาคร                                           
  15     62202040055    นางสาวบุญญิสา  ปานะดิษฐ์                                           
  16     62202040056    นางสาวสุวภัทร  จอนเจ๊ก                                           
  17     62202040057    นางสาวธีรดา  ขวัญศรี(RTY)                                          
  18     62202040059    นางสาวนาตชา  ปาทาน                                           
  19     62202040060    นางสาวสายสวรรค์  บุญมี                                           
  20     62202040061    นางสาวพัชรพร  มูลผิว                                           
  21     62202040062    นางสาวเบญจมาศ  ทรงทัน                                           
  22     62202040063    นางสาวพัทธนัน  มูลผิว                                           
  23     62202040064    นายไตรภพ  วรรณสลา                                           
  24     62202040065    นางสาววรัญญา  แสงอาวุธ                                           
  25     62202040066    นายศิวะวงษ์  สืบชนะกิจกุล                                           
  26     62202040067    นางสาววริศรา  อินทุรัตน์                                           
  27     62202040068    นายธนพล  บรรณทอง                                           
  28     62202040069    นายเกียรติศักดิ์  วาดอินทร์                                           
  29     62202040070    นายรัชพล  มั่นจิตร์                                           
  30     62202040071    นางสาวชลิดา  โสภิณ                                           
  31     62202040072    นางสาวโยษิตา  คุ้มสิน                                           
  32     62202040073    นายสรศักดิ์  เทวะสิทธิ์                                           
  33     62202040074    นายวชิระ  จันทร์หอม                                           
  34     62202040075    นางสาวณัชชารีย์  ศาสตร์สาระ                                           
  35     62202040076    นางสาวศิริพร  ลบเมฆ                                           
  36     62202040078    นางสาวจตุพร  ดิษมา                                           
  37     62202040079    นางสาวอรณิชา  พรมจรรยา                                           
  38     62202040080    นางสาวเบญจมาศ  คำหลัก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน