วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.1/1     รหัสกลุ่ม 62220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222040001    นางสาวอาภาพร  บ่อสร้อย                                           
  2     6222040002    นางสาวธัญญลักษณ์  โตเสม                                           
  3     6222040003    นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มผล                                           
  4     6222040004    นายธีรโชติ  กุลแจง                                           
  5     6222040005    นางสาวสวรรยา  หงษ์เส็ง                                           
  6     6222040006    นางสาวศรัณยา  รัศมี                                           
  7     6222040007    นายสิทธา  แก้วสีงาม                                           
  8     6222040008    นางสาวพัชรพร  แสนตุ้ย                                           
  9     6222040009    นางสาวชุติกาญจน์  เงินเจริญ                                           
  10     6222040010    นางสาวปัญญกร  เอียมมงคล                                           
  11     6222040011    นางสาวกุลธิดา  ใจซื่อ                                           
  12     6222040012    นายธีรนัย  ดีม้าย                                           
  13     6222040013    นางสาวณฐิกา  แสงตะวัน                                           
  14     6222040014    นางสาวประภาพรรณ  น้อยสระ                                           
  15     6222040015    นางสาววชิราภรณ์  อ้นเสน                                           
  16     6222040016    นางสาวณิธาภัทร  เกตุน้อย                                           
  17     6222040017    นางสาวณัฐชยา  เสชัง                                           
  18     6222040018    นางสาวสุธานี  เขิมขันธ์(RTY)                                          
  19     6222040019    นางสาวสิปวดี  โพธิ์สุข(RTY)                                          
  20     6222040020    นางสาวปิ่นสุดา  สังนก                                           
  21     6222040021    นางสาวกษมา  นาคหว่าง                                           
  22     6222040022    นางสาวอนินทิตา  อิตถา                                           
  23     6222040023    นางสาวจิราพร  จงสำราญ                                           
  24     6222040024    นางสาววรรณษา  ยิ้มภูผา(EXT)                                          
  25     6222040025    นางสาวสสิชา  กอบเกตุ                                           
  26     6222040026    นางสาวปิยาพัร  ยอดรัก                                           
  27     6222040027    นางสาวสิวพร  กลิ่นผึ้ง                                           
  28     6222040028    นายชินวัตร  หมอยาเก่า                                           
  29     6222040029    นางสาวจารวี  ม่องนุ                                           
  30     6222040030    นางสาววรรณิกา  บึงอ้อ                                           
  31     6222040031    นางสาวสุมิตรา  วิไลขำ                                           
  32     6222040032    นางสาวพิมลมาศ  หุ่นพ่วง                                           
  33     6222040033    นางสาวฉัตรธิดา  นวมเศวต                                           
  34     6222040034    นางสาวพิมพ์ลภัทร  เลียงครุธ                                           
  35     6222040035    นางสาวนันณภัส  รุ่งแจ้ง                                           
  36     6222040036    นางสาวสุณิสา  เปลี่ยนงาม(RTY)                                          
  37     6222040037    นายนันทิภาคย์  ด่วงคำ                                           
  38     6222040038    นายกิรติ  ชวดนุช                                           
  39     6222040039    นางสาวฐิติมา  น้อยหร่าย                                           
  40     6222040040    นายเสฏฐนันท์  นรานาน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน