วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/1     รหัสกลุ่ม 62220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202040001    นางสาวอาภาพร  บ่อสร้อย                                           
  2     62202040002    นางสาวธัญญลักษณ์  โตเสม                                           
  3     62202040003    นางสาวจุฑามาศ  เพิ่มผล                                           
  4     62202040004    นายธีรโชติ  กุลแจง                                           
  5     62202040005    นางสาวสวรรยา  หงษ์เส็ง                                           
  6     62202040006    นางสาวศรัณยา  รัศมี                                           
  7     62202040007    นายสิทธา  แก้วสีงาม                                           
  8     62202040008    นางสาวพัชรพร  แสนตุ้ย                                           
  9     62202040009    นางสาวชุติกาญจน์  เงินเจริญ                                           
  10     62202040010    นางสาวปัญญกร  เอียมมงคล                                           
  11     62202040011    นางสาวกุลธิดา  ใจซื่อ                                           
  12     62202040012    นายธีรนัย  ดีม้าย                                           
  13     62202040013    นางสาวณฐิกา  แสงตะวัน                                           
  14     62202040014    นางสาวประภาพรรณ  น้อยสระ                                           
  15     62202040015    นางสาววชิราภรณ์  อ้นเสน                                           
  16     62202040016    นางสาวณิธาภัทร  เกตุน้อย                                           
  17     62202040017    นางสาวณัฐชยา  เสชัง                                           
  18     62202040018    นางสาวสุธานี  เขิมขันธ์(RTY)                                          
  19     62202040019    นางสาวสิปวดี  โพธิ์สุข(RTY)                                          
  20     62202040020    นางสาวปิ่นสุดา  สังนก                                           
  21     62202040021    นางสาวกษมา  นาคหว่าง                                           
  22     62202040022    นางสาวอนินทิตา  อิตถา                                           
  23     62202040023    นางสาวจิราพร  จงสำราญ                                           
  24     62202040024    นางสาววรรณษา  ยิ้มภูผา(EXT)                                          
  25     62202040025    นางสาวสสิชา  กอบเกตุ                                           
  26     62202040026    นางสาวปิยาพัร  ยอดรัก                                           
  27     62202040027    นางสาวสิวพร  กลิ่นผึ้ง                                           
  28     62202040028    นายชินวัตร  หมอยาเก่า                                           
  29     62202040029    นางสาวจารวี  ม่องนุ                                           
  30     62202040030    นางสาววรรณิกา  บึงอ้อ                                           
  31     62202040031    นางสาวสุมิตรา  วิไลขำ                                           
  32     62202040032    นางสาวพิมลมาศ  หุ่นพ่วง                                           
  33     62202040033    นางสาวฉัตรธิดา  นวมเศวต                                           
  34     62202040034    นางสาวพิมพ์ลภัทร  เลียงครุธ                                           
  35     62202040035    นางสาวนันณภัส  รุ่งแจ้ง                                           
  36     62202040036    นางสาวสุณิสา  เปลี่ยนงาม(RTY)                                          
  37     62202040037    นายนันทิภาคย์  ด่วงคำ                                           
  38     62202040038    นายกิรติ  ชวดนุช                                           
  39     62202040039    นางสาวฐิติมา  น้อยหร่าย                                           
  40     62202040040    นายเสฏฐนันท์  นรานาน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน