วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การเลขานุการ ลข.1/1     รหัสกลุ่ม 62220301     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางบังอร วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202030001    นางสาวสุพรรษา  อ่อนบุรี                                           
  2     62202030002    นางสาวภาวิดา  สุขน่วม                                           
  3     62202030003    นางสาววริษฐา  ถังทอง                                           
  4     62202030004    นางสาววาณิชา  ศูนย์ปาน                                           
  5     62202030005    นางสาววริษฐา  บัวเฉียง                                           
  6     62202030006    นางสาวธนภรณ์  เรื่อศรีจันทร์                                           
  7     62202030007    นางสาวธนภรณ์  วิเชียรรัตนกุล                                           
  8     62202030008    นางสาวธิดา  วันศุกร์                                           
  9     62202030009    นางสาวปัทมวรรณ  ฉิมแป้น                                           
  10     62202030010    นางสาวนิวา  มีแก้ว                                           
  11     62202030011    นางสาววารุณี  หมื่นสนิท                                           
  12     62202030012    นางสาวศรัณยา  เมืองที่รัก(RTY)                                          
  13     62202030013    นางสาวสุภนิดา  จันทร์อิ่ม                                           
  14     62202030014    นางสาวกรกนก  มั่งทอง                                           
  15     62202030015    นางสาวปภาดา  ร้อยบัญดิษฐ์(RTY)                                          
  16     62202030016    นางสาวณัฐพร  กลิ่นหอม                                           
  17     62202030017    นายปัญญาวัฒน์  บุญทัน(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน