วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การเลขานุการ ลข.1/1     รหัสกลุ่ม 62220301     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางบังอร วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6222030001    นางสาวสุพรรษา  อ่อนบุรี                                           
  2     6222030002    นางสาวภาวิดา  สุขน่วม                                           
  3     6222030003    นางสาววริษฐา  ถังทอง                                           
  4     6222030004    นางสาววาณิชา  ศูนย์ปาน                                           
  5     6222030005    นางสาววริษฐา  บัวเฉียง                                           
  6     6222030006    นางสาวธนภรณ์  เรื่อศรีจันทร์                                           
  7     6222030007    นางสาวธนภรณ์  วิเชียรรัตนกุล                                           
  8     6222030008    นางสาวธิดา  วันศุกร์                                           
  9     6222030009    นางสาวปัทมวรรณ  ฉิมแป้น                                           
  10     6222030010    นางสาวนิวา  มีแก้ว                                           
  11     6222030011    นางสาววารุณี  หมื่นสนิท                                           
  12     6222030012    นางสาวศรัณยา  เมืองที่รัก(RTY)                                          
  13     6222030013    นางสาวสุภนิดา  จันทร์อิ่ม                                           
  14     6222030014    นางสาวกรกนก  มั่งทอง                                           
  15     6222030015    นางสาวปภาดา  ร้อยบัญดิษฐ์(RTY)                                          
  16     6222030016    นางสาวณัฐพร  กลิ่นหอม                                           
  17     6222030017    นายปัญญาวัฒน์  บุญทัน(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน