วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.2/1     รหัสกลุ่ม 62220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62202020001    นายอัจฉริยะ  เรืองมี                                           
  2     62202020002    นางสาวศิริฐาพร  วอเพชร                                           
  3     62202020003    นางสาวทัตพิชา  หนูขาว                                           
  4     62202020004    นางสาววิรดา  กล่ำป่วน                                           
  5     62202020005    นางสาวชุติมา  เลิศล้ำ                                           
  6     62202020006    นางสาววรนุช  มากุล(RTY)                                          
  7     62202020007    นายชัยณรงค์  นวนเกิด                                           
  8     62202020008    นางสาวลักษกร  ช้างจันทร์                                           
  9     62202020009    นางสาวปภาณิน  ขำแย้ม                                           
  10     62202020010    นายวทัญญู  แจ่มจิตร                                           
  11     62202020011    นางสาวสุธิษา  ตาลต้น                                           
  12     62202020012    นางสาวศิริพร  สุวรรณ์                                           
  13     62202020013    นางสาวจุฑารัตน์  สิทธิอินทร์                                           
  14     62202020014    นางสาวศศิธร  พันธุ์                                           
  15     62202020015    นางสาวพิชยา  เณรแขก                                           
  16     62202020016    นางสาวนัทกาญจน์  เจียมพัว                                           
  17     62202020017    นางสาวธัญจิรา  ศิริทรัพย์                                           
  18     62202020018    นางสาวทิพวัลย์  ฟักทอง                                           
  19     62202020019    นางสาวสิราวรรณ  ใจเย็น(RTY)                                          
  20     62202020020    นางสาวธันวา  ทรัพย์ประเสริฐ                                           
  21     62202020021    นางสาวกัณฐิกา  แตงฉ่ำ                                           
  22     62202020022    นางสาวภาพิมล  ศาสตราคุณากร                                           
  23     62202020023    นางสาวแพรวา  จันทรุคานนท์                                           
  24     62202020024    นายพงศธร  มะลิทอง(RTY)                                          
  25     62202020025    นายณัฐดนัย  สาเกตุ(RTY)                                          
  26     62202020026    นางสาวปริชญาภัทร  เอี่ยมจิตร์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน