วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.1/2     รหัสกลุ่ม 62212802     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณัฐสิมา ตามสายลม (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221280010    นายศิริพงษ์  ภักดีรักษ์                                           
  2     6221280021    นางสาวเบญญาภา  ทรัพย์เจ้าพระยา                                           
  3     6221280022    นางสาวกรรณิการ์  ธรรมชัย                                           
  4     6221280023    นายณภัทร  อิงวะระ                                           
  5     6221280024    นายณัฐภัทร  เพ็งพ่วง                                           
  6     6221280025    นายโกมินทร์  ใบอุดม                                           
  7     6221280026    นางสาวสุพรรณวสา  ขันทองคำ                                           
  8     6221280027    นายปุญญพัฒน์  เกษมพิพัฒน์กุล                                           
  9     6221280029    นายณัฐพล  พันธ์ทรัพย์                                           
  10     6221280030    นายพัสกร  เกตุฉันท์                                           
  11     6221280031    นายธีรภัทร์  ประดิษฐ์                                           
  12     6221280032    นายผดุงพล  ถุงทรัพย์                                           
  13     6221280033    นางสาวพรนภัส  ชายะกุล                                           
  14     6221280034    นางสาวสุพิชชา  อิ่มทองใบ                                           
  15     6221280035    นายชินวัตร  เพ็ชร์รัตน์                                           
  16     6221280036    นายณัฐนันท์  ปาปี                                           
  17     6221280037    นางสาวพรนภา  สุวรรณเกษร                                           
  18     6221280038    นายภูวกฤษ  บวรชัยภากุล                                           
  19     6221280039    นายนราวิชญ์  แก้วทิม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน