วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.2/1     รหัสกลุ่ม 62211101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวศิน ทับทิมเถื่อน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201110001    นางสาวพีรยา  แพงเรือน                                           
  2     62201110002    นางสาวฉัตรยา  ศรีวิระ                                           
  3     62201110003    นายอานัฬ  ปิ่นระโรจน์                                           
  4     62201110004    นายศรัณยู  เมืองที่รัก                                           
  5     62201110005    นายชนากรณ์  แก้วเสถียร                                           
  6     62201110006    นายโสพล  จักรทอง                                           
  7     62201110007    นายวุฒิชัย  บุตรดี                                           
  8     62201110008    นายจิรพัฒน์  ไทยเจริญ                                           
  9     62201110009    นายสยามมินโท  รุจิพรต(RTY)                                          
  10     62201110010    นางสาวอลิศา  ข้องนอก                                           
  11     62201110011    นางสาวณัฎฐณิชา  คำบุญ                                           
  12     62201110012    นายธนวัฒน์  แก้วทะโรม                                           
  13     62201110013    นางสาววิภาดา  พูลมา(EXT)                                          
  14     62201110014    นางสาวสุภัสสร  สอนสุข                                           
  15     62201110030    นายกิตติรัช  วิเศษทรัพย์                                           
  16     62201110031    นายเฉลิมชัย  อยู่เย็น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน