วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/1     รหัสกลุ่ม 62211101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวศิน ทับทิมเถื่อน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221110001    นางสาวพีรยา  แพงเรือน                                           
  2     6221110002    นางสาวฉัตรยา  ศรีวิระ                                           
  3     6221110003    นายอานัฬ  ปิ่นระโรจน์                                           
  4     6221110004    นายศรัณยู  เมืองที่รัก                                           
  5     6221110005    นายชนากรณ์  แก้วเสถียร                                           
  6     6221110006    นายโสพล  จักรทอง                                           
  7     6221110007    นายวุฒิชัย  บุตรดี                                           
  8     6221110008    นายจิรพัฒน์  ไทยเจริญ                                           
  9     6221110009    นายสยามมินโท  รุจิพรต(RTY)                                          
  10     6221110010    นางสาวอลิศา  ข้องนอก                                           
  11     6221110011    นางสาวณัฎฐณิชา  คำบุญ                                           
  12     6221110012    นายธนวัฒน์  แก้วทะโรม                                           
  13     6221110013    นางสาววิภาดา  พูลมา                                           
  14     6221110014    นางสาวสุภัสสร  สอนสุข                                           
  15     6221110030    นายกิตติรัช  วิเศษทรัพย์                                           
  16     6221110031    นายเฉลิมชัย  อยู่เย็น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน